Energimerking

ENERGIMERKEORDNINGEN

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften) trådte i kraft 1. januar 2010.
Riksheim Consulting AS tilfredsstiller kompetansekravene i energimerkeforskriften, og har lang erfaring med tiltak som reduserer energibruken som gir et bedre energimerke.
Vi energimerker din bygning !
Kontakt oss for et konkurransedyktig tilbud. Kostnaden er avhengig av byggets størrelse og kompleksitet. Typiske kostnader er fra kr. 10 000 til kr. 30.000,-.
Energimerkeordningen består av:
·         Energiattest, gyldig inntil 10 år
·         Energivurdering tekniske anlegg, herunder kjelanlegg, klimaanlegg og ventilasjonsanlegg
·         Engangsvurdering varmeanlegg
Energimerking av boliger og bygninger
Alle boliger, fritidsboliger og yrkesbygg over 50 m2 som skal selges eller leies ut må ha en energiattest.
Det er byggets eier som er ansvarlig for at bygget til enhver tid har en gyldig og lett synlig energiattest. Attesten består av et energimerke, en tiltaksliste for mulige energieffektiviseringstiltak og dokumentasjon av de faktiske opplysningene utregningen bygger på.
Et energimerke består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, og viser bygningens energistandard. Energikarakteren viser bygningens beregnede energiforbruk. Skala for energikarakter går fra A (best) til G (svakest), oppvarmingskarakteren viser hvor stor del av oppvarmingen som kan dekkes med andre energibærere enn elektrisitet, olje og gass.
Eksempel på energimerke:
 
Som en del av energiattesten får du en liste med forbedringstiltak som kan bidra til å gjøre bygningen mer energieffektiv.
Energimerket er basert på beregnet levert energi til bygningen i hht. NS 3031.
Plikt til å ha energiattest:
·         Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen eller bygningen blir inngått. Dersom salg av bolig eller bygning markedsføres, skal energiattesten være en del av denne markedsføringen.
·         Eier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bolig eller bygning blir inngått. Dersom utleie av boligen eller bygningen markedsføres, skal energiattesten være en del av denne markedsføringen.
·         Eier skal ha energiattest for nyoppført bolig eller bygning, før ferdigstillelse.
·         Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest.
Unntak fra plikten til å ha energiattest:
a)      Frittstående bygninger, boliger eller selvstendig enhet i bolig, med bruksareal mindre enn 50 m2
b)      Selvstendig enhet i yrkesbygg hvor flere enheter har felles varmeanlegg
c)       Eldre bygninger som benyttes til gudstjenester eller andre religiøse formål
d)      Boliger og bygninger som er vedtatt vernet
e)      Museumsbygninger og andre bygninger av kulturhistorisk verdi
f)       Driftsbygninger i landbruket
g)      Industrianlegg og verksteder der energibruken er avhengig av den aktuelle prosessen
h)      Bolig eller bygning som etter avtale selges for nedrivning
Dersom over halvparten av det samlede areal i en bolig eller bygning brukes til formål som nevnt i unntakene, er boligen eller bygningen som helhet unntatt fra plikten i energimerkeforskriften.


 Eksempel på  Energiattest
 
Energivurdering av tekniske anlegg
Eier plikter å gjennomføre en energivurdering av tekniske anlegg når det i bygningen er:
·         En kjel for fossilt brensel og det oppvarmede bruksareal er over 400 m2
·         Et klimaanlegg og det oppvarmede bruksareal er over 500 m2
Energivurderingen skal gjennomføres hvert fjerde år.
For kjeler med kapasitet til å dekke over 2000 m2 oppvarmet bruksareal, og som fyres med olje skal energivurderingen gjennomføres hvert andre år.
Eier av kjeler med kapasitet til å dekke over 400 m2 oppvarmet bruksareal må ha installert brenselsmengdemåler på anlegget.
Eier av klimaanlegg bør ha installert energimåler på anlegget der mobilt måleutstyr ikke er tilstrekkelig for å måle medgått energi. Både nødvendig energi til å drive anlegget samt produsert varmeenergi eventuelt kjølenergi i anlegget skal måles. Eier av nye anlegg skal ha installert energimåler på anlegget for å måle medgått energi, eller utstyr for å kunne bestemme årsvirkningsgraden indirekte og dermed kunne måle medgått energi på forbrukssiden av kjelen.
Eieren plikter å gjennomføre engangsvurdering av et varmeanlegg når dette har en kjel, basert på fossilt brensel, som er eldre enn 15 år, og som leverer varme til et oppvarmet bruksareal på mer enn 400 m2 . Engangsvurderingen skal omfatte både kjelens virkningsgrad, varmedistribusjonsanleggets funksjon og anleggets dimensjonering i forhold til varmebehovet. Vurderingen skal gjennomføres innen ett år etter at kjelen når en alder på 15 år.
Unntak fra plikten til energivurdering av tekniske anlegg:
·         Driftsbygninger i landbruket
·         Industrianlegg og verksteder der energibruken er avhengig av den aktuelle prosessen
·         Bolig eller bygning som etter avtale selges for nedrivning
Dersom over halvparten av det samlede areal i en bolig eller bygning brukes til formål som nevnt i unntakene, er boligen eller bygningen som helhet unntatt fra plikten til energivurdering av tekniske anlegg.