Inneklima

Mange av de nye byggene som blir reist i dag viser seg å ha ulike former for inneklimaproblemer. Begrepet inneklima er av WHO definert til å omfatte termisk-, atmosfærisk-, akustisk-, aktinisk- og mekanisk miljø.


Det sier seg selv at for planlegger er det en krevende oppgave å ta hensyn til alle disse miljøkravene.


En må være klar over at det er enkeltpersoner vi har med å gjøre og ikke ”gjennomsnittspersonen”. Mennesket har sine individuelle behov og forandrer seg med alderen. Skal vi oppnå at brukerne er fornøyde med inneklimaet, er det derfor helt avgjørende med mulighet for individuell regulering av luftkvalitet og romtemperatur.


Det er viktig at de som planlegger og utvikler morgendagens bygninger har god kunnskap om de negative helse- og komforteffektene som eksisterer i dagens bygningsmasse.


Med de kunnskapene vi i dag har om hvordan vi skal oppnå et godt inneklima, er det unødvendig at byggeriet blir en risikofaktor for allergikere og overfølsomme personer. Arkitekter, ingeniører, byggherrer og brukere har et felles ansvar for å snu denne utviklingen.

 

Krav til samspill mellom bygning og tekniske installasjoner

 

Vi stiller forskjellige krav til et byggeri:

 • Ivareta brukernes helse og sikkerhet
 • Et inneklima som er akseptabelt med hensyn på komfort og trivsel
 • Virke produktivitetsfremmende
 • Akseptable bygge- og driftskostnader

 

For eksempel så er oppvarmingsforløpet gitt av utformingen av bygningen og effekten fra varmeanlegget.
 

Disse inneklimakravene må være oppfylt:

 • Behagelig temperatur
 • Ingen generende lukter eller forurensninger
 • Ingen forstyrrende lyder
 • Ingen trekkproblemer
 • Ingen driftsproblemer

Skal inneklimakravene  bli oppfylt må prosjekteringsforutsetninger og kravsspesifikasjoner være enkle og entydige. Samtidig må det være mulig å foreta etterprøving i det oppførte bygget.

 

Kvalitative krav til inneklima må beskrives med kvantitative størrelser


Kvalitative krav fra brukerne må omformes til kvantitative tallstørrelser av den prosjekterende.

 • Høyeste lufttemperatur ºC
 • Laveste lufttemperatur ºC
 • Temperaturglidning ºC
 • Lufthastighet m/s
 • Lufttilførsel m3/h
 • Støynivå db(A)
 • Etc.

 

Akseptabelt inneklima


Kravene til inneklima er basert på denne definisjonen:

 • Inneklimaet er akseptabelt dersom det ikke inneholder kjente forurensninger i helseskadelig konsentrasjon samtidig som minst 80 % av brukerne er fullt tilfreds med omgivelsene.

Ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, lysanlegg etc. skal være dimensjonert i hht. dette.
Med inneklima menes da kombinasjonen av disse fem faktorene (definert av Verdens Helseorganisasjon):

 • Termisk miljø
 • Atmosfærisk miljø
 • Akustisk miljø
 • Aktinisk miljø (belysning, radon, elektromagnetisme)
 • Mekanisk miljø (ergonomi, slitasjesykdommer)

 

For det termiske og det akustiske miljøet har vi i dag konkrete anbefalinger.
For det atmosfæriske miljø er forholdene mer uklare. Dette skyldes kombinasjonseffekter og utrolig stort antall forurensningskomponenter. Pga. lang oppholdstid innendørs kan selv lave konsentrasjoner kunne medføre høy total eksponering.


Myndighetenes krav er derfor i enkelte tilfeller basert på kjente fakta og sunn fornuft. En må ta i betraktning det en vet, men også det vi vet at vi ikke vet.


Byggets inneklima endres over tid som følge av vedlikeholdsstandard, bruksmønster, bygningsmaterialenes uttørking eller oppfukting, sprekker i bygningskroppen etc.


Spesielt ventilasjonssystemene er avhengig av vedlikeholdsnivået. Brukerne påvirker bygget og bygget påvirker dem.


Hva som skal til for å tilfredsstille de termiske betingelser er i dag kjent og tallfestet i ulike standarder og veiledninger (ISO 7730 og Arbeidstilsynets veiledning).


Fire klimaparametre er av betydning for vår generelle termiske tilstand:

 •   Lufttemperaturen
 •   Midlere strålingstemperatur
 •   Relativ luftbevegelse
 •   Luftens vanndampinnhold

 

Foruten disse vil den termiske komfort også være influert av personparametrene:

 •   Aktivitetsnivå
 •   Bekledning
 •   Oppholdstid i rommet