Slokkeanlegg

Brann er en av de mest ødeleggende hendelsene en virksomhet kan bli utsatt for. Temperaturen i en brann blir på 700-900 grader. Stål svikter og betong ødelegges. Alt går tapt i en brann.


Når du står og ser på en branntomt ser alt svart ut. Du gjør deg mange tanker. Mistet noen livet? Ble noen skadet? Hva gikk tapt? Var det livsverket som gikk opp i flammer? Vil virksomheten noen gang komme i gang igjen?


Brannen kunne vært unngått!
Mange har en forestilling om at "brann skjer ikke meg". Dette er en myte. Fire virksomheter utsettes for brann hver dag. Det er et faktum at mange av disse ikke kommer i gang igjen som følge av tapte kunder - eller på grunn av andre fundamentale endringer i virksomhetens forutsetninger for eksistens. Med et korrekt planlagt og montert slokkeanlegg kan man unngå dette. Riksheim Consulting AS har lang erfaring med prosjektering av flere typer slokkeanlegg og kan derfor bistå med å velge den optimale løsningen i hvert tilfelle. Vi er FG - godkjent for prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse av sprinkleranlegg.


Hva er årsakene til brann og hva blir konsekvensene?
En av de vanligste årsakene er feil på elektriske anlegg og utstyr. I tillegg følges ikke interne rutiner. Faren for brann vil alltid være til stede. Årsakene er bare en del av problemet. Det er like viktig å tenke på konsekvensene ved brann og hvor stor du tillater at en brann skal bli.


Still deg derfor følgende spørsmål:

  • Hvordan vil en brann kunne spre seg?
  • Hva vil en brann kunne ødelegge?
  • Når kan virksomheten komme i gang igjen etter en brann?

 

Forvaltere av offentlige bygg må i tillegg tenke igjennom hvorvidt sentrale offentlige funksjoner blir rammet og hvordan dette innvirker på befolkningen.


Risikovurdering
Når du systematisk stiller deg slike spørsmål om sannsynligheten for og konsekvensene ved brann, utfører du risikovurdering. Etter slike vurderinger vil det ofte være behov for tiltak. Et sprinkleranlegg vil være et godt alternativ for å hindre at en brann utvikler seg til den store katastrofen.


Teknisk beskrivelse
Enkelt forklart er et sprinkleranlegg din egen brannmann på vakt - døgnet rundt.


Et sprinkleranlegg er et rørsystem, som oftest koblet til det offentlige vannverket eller private vannbasseng ved hjelp av en sprinklerventil. Fra denne ventilen er det lagt opp rør inn i bygningen.


På rørene er det montert sprinklerhoder. Disse fungerer slik at de utløser ved en gitt temperatur. Utløsningen medfører at vann spres ut over et gitt areal og slokker en startbrann i den tidlige fasen.


Selve slokkedelen av et sprinkleranlegg består av rør med sprinklerhoder som oftest er montert i taket, men også på vegger, i lagringsreoler, over himlinger osv. Rørene er arrangert i et sinnrikt system slik at mulighetene for å slokke en startbrann skal være maksimal.


Vannforsyningen til rør og sprinklerhoder reguleres av en ventil. Denne ventilen er laget slik at den gir en fysisk alarm ved hjelp av ringende klokker. Man kan også koble til elektroniske alarmer som gir brannalarm internt eller direkte til brannvesenet. På sprinklerventilen er det ofte montert et manometer slik at folk internt i virksomheten kan utøve egenkontroll i tillegg til kontroll av profesjonelle kontrollører.


For tradisjonelle sprinkleranlegg finnes det to hovedtyper, nemlig våtanlegg og tørranlegg. Ved våtanlegg står vannet helt fram til sprinklerhodet. Ved tørranlegg står vannet bare frem til sprinklerventilen. Resten av sprinkleranlegget er da fylt med luft. Vanligvis benyttes våtanlegg. Tørranlegg benyttes der det er fare for frost.


Utilstrekkelig vannforsyning fra det kommunale distribusjonsnettet kan ofte være et problem på sprinkleranlegg med store brannbelastninger. Vi har prosjektert anlegg som benytter trykkøkningspumper som henter vann fra akkumulatortanker, sjø og elver som enten alene eller i kombinasjon med kommunal vanntilførsel sørger for dimensjonert vannmengde og trykk.
 

Sprinkleranlegg virker!
Over 100 års erfaring fra hele verden viser at 97 % av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger hvor sprinkleranlegg er installert.


Hvilke fordeler gir sprinkleranlegg ved planlegging og drift av bygninger?
En vesentlig fordel er åpne og mer fleksible arealer. Uten sprinkleranlegg er denne muligheten begrenset. Sprinkleranlegg begrenser eller slokker brann i en tidlig fase. Dette medfører at skadene blir små og din virksomhet som regel kan fortsette etter kort tid. Ditt bygg kan derfor bli mer praktisk og brukervennlig både for den virksomheten du skal drive i dag og for fremtiden.


I bygninger der det bor personer med nedsatt evne til å komme seg ut i en brannsituasjon, som i omsorgsboliger, universelt utformede bygg og så videre, vil et sprinkleranlegg (boligsprinkleranlegg) være livreddende i den forstand at brannen holdes i sjakk eller slokkes inntil personer kan komme til unnsetning.


Sprinkleranlegg er et lønnsomt tiltak!
Sprinkleranlegg installeres av stadig flere bygningseiere. Seriøse bygningseiere tenker langsiktig der sikker drift og lønnsomhet står i fokus.


Vil sprinkleranlegg påvirke forsikringspremien?
Forsikringspremien beregnes alltid ut fra den totale risikovurderingen for hele virksomheten. Et forsikringsgodkjent sprinkleranlegg vil normalt gi en betydelig reduksjon i forsikringspremien. Det anbefales derfor å samarbeide med forsikringsselskapet ditt før du setter i gang.

 

Handler sprinkleranlegg bare om verdisikring?
Historisk sett er sprinkleranlegg installert for å sikre verdier. I dag monteres ofte sprinkleranlegg i sykehus, hoteller og sykehjem for å sikre lengre rømningstid. Det benyttes også sprinklerteknologi for å redde mennesker i selve brannrommet. Det er ikke registrert omkomne i brann i sprinklede bygg i Norge.